top of page
top-view-arrangement-with-different-feelings.jpeg

Mental Health
Check-up
Service

บริการตรวจสุขภาพจิตพนักงาน

สำหรับการประเมินความพร้อมในการเข้าทำงาน* และการคัดกรองความเสี่ยงและแนวโน้มในการพัฒนาเป็นปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงหรือเรื้อรัง

*สำหรับบางอาชีพเท่านั้น

PILLAR I : Proactive Care

เกี่ยวกับบริการ

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตพนักงานสำหรับองค์กร

เพื่อใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับการรับเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้อื่น และเพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางจิตใจในระหว่างการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวว่ามีความพร้อมในการทำหน้าที่ต่อไปด้วยดีหรือไม่

 

ตลอดจนองค์กรที่ต้องการสำรวจสุขภาวะทางจิตของพนักงานเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมีปัญหาทางจิตใจให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ทั้งระดับบุคคล ทีม และองค์กร

target group

บริการนี้เหมาะสำหรับ

  • ระดับองค์กร : สำหรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหรือระดับความรุนแรงของสภาวะทางจิตใจเบื้องต้นของพนักงานที่เกิดอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันในทางใดทางหนึ่ง โดยสามารถประเมินทั่วทั้งองค์กรได้ในคราวเดียวกันหรือทยอยประเมิน ขึ้นกับแผนการดูแลใจพนักงานที่วางไว้

  • ระดับกลุ่มงาน : การประเมินความพร้อมในการทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของผู้อื่น เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

caution

ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรใช้ผลการประเมินเพื่อเลือกรับผู้สมัครเข้าทำงาน เนื่องด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

  • ผลการประเมินไม่ได้บ่งชี้โรคทางจิตเวช (non-diagnosed) หากต้องการทราบผลเชิงทางการแพทย์ องค์กรสามารถติดต่อสถานพยาบาลทางจิตเวชเพื่อใช้แบบประเมินเฉพาะทาง

แบบประเมินสุขภาพจิตพนักงานสำหรับองค์กรประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. แบบประเมินสุขภาวะทางจิตฉบับเต็ม 81 ข้อ : ประกอบด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตสองฉบับ เพื่อตรวจสอบในเชิงกว้างและเจาะจงเฉพาะกลุ่มอาการที่พบได้มากในวัยทำงาน เหมาะสำหรับการประเมินบางกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้อื่น เนื่องจากมีข้อคำถามที่มาก ทำให้ผลที่ได้มีความเที่ยงตรงสูง

  2. แบบประเมินสุขภาวะทางจิตฉบับย่อ 21 ข้อ : ประกอบด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตหนึ่งฉบับ เพื่อตรวจสอบกลุ่มอาการที่คนวัยทำงานมักประสบ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ซึ่งผลที่ได้จะบ่งชี้แนวโน้มการมีปัญหาทางจิตใจเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ณ ช่วงนั้น ช่วยให้ตนเองและองค์กรเร่งดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนอาการลุกลามร้ายแรงหรือเรื้อรังมากขึ้น

เกี่ยวกับแบบประเมิน

บริการประเมินทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ออกแบบ ดำเนินการ และควบคุมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอก

ปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ ไว้วางใจได้ 100%

รับบริการทางออนไลน์*ที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง

*เว้นกรณีที่พบความเสี่ยง อาจต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม

ราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับการรับบริการจากสถานพยาบาล

ผลการประเมินภาพรวมและรายบุคคล รวมถึงคำแนะนำในการดูแลตนเองรายบุคคล

สิ่งที่จะได้รับ

เกี่ยวกับแบบประเมิน
bottom of page