top of page

Work-Family Spillover ความเครียดจากงานถูกถ่ายทอดสู่ครอบครัวภาระงานและสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดในที่ทำงานสามารถส่งผลให้คนทำงานหมดทั้งแรงกายและแรงใจ ซึ่งอาจส่งผลทับซ้อนระหว่างการทำงานและครอบครัว หรือที่เรียกว่า Work-Family SpilloverWork-Family Spillover คือ การที่พฤติกรรมหรืออารมณ์ลบที่เกิดจากงานถูกถ่ายทอดสู่ครอบครัว เช่น หากพนักงานมีงานที่หนักและกดดันจนทำให้เกิดภาวะหมดไฟ (Burnout) ส่งผลให้พวกเขาฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายใส่ลูก ๆ แสดงให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ใงานรบกวนอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งในชีวิตส่วนตัว นั่นคือ การทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดี โดยความกดดันที่ต้องสลับไปมาระหว่างการเป็นพนักงานและพ่อแม่ให้ดีนี้ทำให้เกิดความเครียดและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในที่ทำงาน (Psychological Safety) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงาน ได้แก่ ความรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็น ยอมรับในความผิดพลาด หรือกล้าที่จะถามคำถามซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกับงานที่สามารถลดความเครียดและความเหนื่อยจากการทำงาน องค์กรสามารถป้องกันการเกิดปัญหาการทับซ้อนระหว่างการทำงานและครอบครัวของพนักงานได้ด้วยการเพิ่มความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา โดยงานวิจัยต่าง ๆ แนะนำว่าองค์กรควรจัดอบรมให้กับพนักงาน รวมถึงจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) ให้สำหรับพนักงานให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัวหรืองานได้อย่างเท่าทันSources:

  • Work-Family Conflict Impact on Psychological Safety and Psychological Well-Being: A Job Performance Model. (2020). DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00475

  • Emotional Exhaustion and Job Satisfaction in Airport Security Officers – Work–Family Conflict as Mediator in the Job Demands–Resources Model. (2016). DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00663

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page