top of page
graphic-question-mark-asking-symbol.jpeg

คำถามที่พบบ่อย

Frequently Asked Questions

? การปรึกษาเชิงจิตวิทยาคืออะไร

คือ กระบวนการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สบายใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลรอบข้าง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองกระทั่งส่งผลทางลบต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ผ่านการสนทนากับนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ผ่านการศึกษาและฝึกภาคสนามตามมาตรฐานวิชาชีพในบรรยากาศที่ปลอดภัยและรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ เพื่อเอื้อให้ผู้รับบริการรู้สึกไว้วางใจ เป็นตัวของตัวเอง อันนำไปสู่การตระหนัก ความเข้าใจ การยอมรับในตนเอง และพบทางออกจากความทุกข์ใจนั้นด้วยการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบคุณสมบัตินักจิตวิทยาก่อนตกลงการใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจิตใจของคุณจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและไม่เกิดอันตรายใด ๆ เป็นสิทธิของผู้รับบริการที่พึงทำก่อนรับบริการ สำหรับการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำงานได้ คือ 

  • นักจิตวิทยาการปรึกษาที่มี 'วุฒิปริญญาโท' ขึ้นไป สามารถให้การช่วยเหลือได้ทุกความรุนแรงทางจิตใจ

  • นักจิตวิทยาคลีนิกที่มี 'ใบประกอบวิชาชีพ' สามารถให้การช่วยเหลือได้ทุกความรุนแรงทางจิตใจ

  • นักสุขภาพจิตที่มี 'วุฒิปริญญาโท' สามารถให้การช่วยเหลือปัญหาทางจิตใจเบื้องต้น

? เมื่อใดที่ควรจะรับความช่วยเหลือด้านจิตใจจากผู้เชี่ยวชาญ

  1. เมื่อประเด็นปัญหายังคงรบกวนชีวิตอยู่แม้พยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถแล้ว และเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและ/หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น

  2. ประสิทธิภาพของกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลดลง เช่น การเรียน/การทำงานมีคุณภาพลดลง ไม่อยากพบเจอผู้คน อารมณ์ทางลบอย่างเข้มข้นขัดขวางการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

  3. ไม่อยู่ในความเป็นจริง มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน (แนะนำให้พบจิตแพทย์)

  4. เกิดการรับมือกับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสม เช่น ติดแอลกอฮอล์ การกินมากเกินไป เป็นต้น

? ควรพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแบบไหน เมื่อใด

จิตแพทย์ :

พบเมื่อมี "อาการทางกาย" ร่วมกับความไม่สบายใจ รวมถึงอาการทางกายในระดับที่รุนแรงขึ้นจากระดับสารเคมีในร่างกายขาดสมดุล การรักษาด้วยยาจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด​

   

นักจิตวิทยา :

พบเมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่มีปัญหากับตนเองหรือกับผู้อื่น โดยเฉพาะกับบุคคลสำคัญ จนทำให้เกิดความไม่สบายใจ รวมถึงเมื่อเผชิญความยากลำบาก ความไม่สามารถปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อม/เงื่อนไขในชีวิตใหม่ การสูญเสียกระทันหัน การเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ หรือเรื่องราวอื่นที่มีสาเหตุทางด้านใจ

   

หมายเหตุ :

ในกรณีที่สาเหตุปัญหามาจากด้านจิตใจ ผู้ที่พบจิตแพทย์สามารถพบนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ในขณะเดียวกัน เพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

bottom of page