top of page
business-corporate-protection-safety-security-concept.jpeg

นโยบาย
ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นคำแถลงการณ์จากเรา เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้ลูกค้าและผู้รับบริการของเราทราบถึงแนวทางปฏิบัติของศูนย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. เราคือใคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนลูกค้าองค์กร ที่เก็บรวบรวมโดย ALRISE (ออไรซ์) ศูนย์บริการเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาบุคคลเชิงองค์กร (เรียกโดยย่อว่า "ศูนย์ฯ") ศูนย์ฯ กำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยพิจารณาตามหลักการสากลและภายในประเทศ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ในกรณีที่ท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาติดต่อ

 

Contact Center 

อีเมล: contact@alrisecenter.com

LINE OA: @alrisecenter 

 

เมื่อได้รับคำถามหรือข้อกังวลของท่าน ศูนย์ฯ จะติดต่อท่านภายในเวลาอันสมควรเพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลของท่าน ในบางกรณีศูนย์ฯ อาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับคำถาม

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม

ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ อายุ สัญชาติ

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ผู้ติดต่อฉุกเฉินและเบอร์ติดต่อ สำหรับผู้รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้งแบบเต็มรูปแบบและแบบกระชับ)

 • ข้อมูลและประวัติการใช้บริการของท่าน

 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน

 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับศูนย์ฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล

 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้

 

ศูนย์ฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ รวมถึง

 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยินยอมรับบริการจากทางศูนย์ฯ

 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างศูนย์ฯ และท่าน

 • จากการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่ายโทรคมนาคม หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของศูนย์ฯ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ วัน เวลา ระยะเวลาในการใช้ 

 • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการให้บริการตามสัญญาซึ่งท่าน (สำหรับลูกค้าองค์กร) เป็นคู่สัญญาในนามขององค์กร 

 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการที่ดียิ่งขึ้น

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบริการของท่าน เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและนำเสนอบริการหรือสิทธิประโยชน์จากทางศูนย์ฯ ให้แก่ท่าน

 • เพื่อแจ้งและนำเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ

 • เพื่อการใช้บริการของทางศูนย์

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของศูนย์ฯ 

 • เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพจิตของบุคคล

 • เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของศูนย์ฯ

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการ

 • เพื่อชำระค่าบริการ

 • เพื่อให้บริการหลังการขายตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจากทางศูนย์ฯ

 • เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของท่าน

 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของศูนย์ฯ รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และศูนย์ฯ

 

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น กล่าวคืออยู่บนฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ศูนย์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือข้อมูลอื่นใดที่ศูนย์ฯ เก็บรวบรวมไว้ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 3 ข้าง-ต้นให้แก่หน่วยงานราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของท่านหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีการฟ้องร้องทางกฎหมายหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์ฯ จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของท่านและ/หรือผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

 

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

• ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

 • ศูนย์มีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลรั่วไหล ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบทันทีเพื่อคลี่คลายข้อร้องเรียนนี้

 • ระยะเวลาจัดเก็บ: ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลา 5 ปี (สำหรับผู้รับบริการประเภทบุคคลทั่วไป) หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและศูนย์ฯ 

 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ศูนย์ฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

 • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับศูนย์ฯ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

 • ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับศูนย์ฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับศูนย์ฯ

 • หากการถอนความยินยอมของท่านทำให้ศูนย์ฯ ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการบางอย่างให้แก่ท่านได้ ศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

 

สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)

 • ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้ศูนย์ฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่าน

 

สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

• ท่านมีสิทธิในการขอให้ศูนย์ฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับศูนย์ฯ ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไป) หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้ สิทธิในการขอให้โอนนี้ใช้เฉพาะกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่ศูนย์ฯ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้เท่านั้น

 

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

 • ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

 

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

 • ท่านมีสิทธิในการขอให้ศูนย์ฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

 

สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

 • ท่านมีสิทธิในการขอให้ศูนย์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

 

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

 • ท่านมีสิทธิในการขอให้ศูนย์ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เมื่อได้รับแจ้งแล้วศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

 • ในกรณีที่ท่านขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ศูนย์ฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนท่านเพิ่มเติม ศูนย์ฯ จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม

 

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 หรือตามช่องทางที่ศูนย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิของท่าน แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมีจำนวนมากเกินจำเป็น อนึ่ง ศูนย์ฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

9. ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อให้บริการที่ท่านประสงค์ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

 

นอกเหนือจากกรณีที่ศูนย์ฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของศูนย์ฯ ได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง หรือเสียผลประโยชน์บางประการจากกระบวนการช่วยเหลือเชิงจิตวิทยา เนื่องจากศูนย์ฯ ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

10. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ ศูนย์ฯ จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด เกี่ยวกับบริการของศูนย์ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของศูนย์ฯ ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละช่องทาง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อการช่วยเหลือเพิ่มเติม

11. ผู้เยาว์

ด้วยลักษณะของบริการของศูนย์ฯ นั้น ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีดังกล่าวนั้น ศูนย์ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

12. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของศูนย์ฯ และการใช้งานเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของศูนย์ฯ

 

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

bottom of page