top of page

ผู้ให้บริการ
MEET OUR SERVICE PROVIDER

  • มีความรู้ ความชำนาญ การฝึกฝนทักษะขั้นสูง

  • มีประสบการณ์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาไม่ต่ำกว่า 8 ปี

  • คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพสากล

  • ปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมวิชาชีพสากล   

  • ให้บริการที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้ มีประสิทธิภาพ

counseling sq.png

ผู้ให้บริการ

Suthasinee Chaolertseree, Ph.D.

ดร.สุธาสินี เชาวน์เลิศเสรี

→ การศึกษาและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาเอก จิตวิทยาการปรึกษา (ปริญญาเอก–โท) 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   

ปริญญาโท จิตวิทยาเหนือตน (Transpersonal Psychology)

Institute of Transpersonal Psychology สหรัฐอเมริกา

   

ปริญญาตรี จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

   

Certified Performance Coach and Mentor, ITD (หลักสูตรรับรองจาก ICF)

MBTI Certified Practitioner, Potentia (Thailand)

→ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและจิตบำบัด

ประสบการณ์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 3,500 ชั่วโมงในกลุ่มที่หลากหลาย ปัจจุบันเป็น 'ผู้ก่อตั้ง ALRISE' ให้บริการแก่ทั้งบุคคลทั่วไป องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

และเป็นคณะกรรมการของ 'สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย' เพื่อผลักดันมาตรฐานวิชาชีพของนักจิตวิทยาการปรึกษาในประเทศไทย

   

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HROD)

มากกว่า 17 ปีในหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการโครงการ วิทยากร

กระบวนกร นักออกแบบหลักสูตรอบรมและโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นักออกแบบการเรียนรู้ ผู้ประเมินทางจิตวิทยา และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

→ สมาชิกสมาคมที่เกี่ยวข้อง

ระดับสากล
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ID no. C2002264611
(American Psychological Association-APA)

สมาคมจิตวิทยาเหนือตน (อเมริกา)
(The Association of Transpersonal Psychology)

ประเทศไทย
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา หมายเลขสมาชิก 21A0008
• คณะกรรมการสมาคม (ธ.ค. 2564–ปัจจุบัน)

→ แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดที่ให้บริการ

  • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered Approach)

  • การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy–CBT)

  •  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและการฝึกสติ (Buddhist Counseling & Psychotherapy, Mindfulness-based Approach)

  • การบำบัดแบบเน้นทางออกแบบกระชับ (Solution-Focused Brief Therapy–SFBT)

bottom of page