top of page

ทีมผู้ให้บริการ
MEET OUR TEAM

ทีมนักจิตวิทยาคุณภาพของเราพร้อมช่วยเหลือพนักงานของท่านในยามที่ต้องการใครสักคนรับฟัง เข้าใจ และช่วยคลี่คลายปัญหาที่รบกวนใจจนอาจส่งผลต่อผลการทำงาน

   

ด้วย 'ความชำนาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย' 

วางใจได้ว่าทีมงานของเราจะสามารถช่วยเหลือคลี่คลายในประเด็นที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุม 

   

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือ พนักงานสามารถ   'เลือกผู้ให้บริการ' ได้ตามประเด็นปัญหาที่ต้องการพูดคุย

 • มีความรู้ ความชำนาญ การฝึกฝนทักษะขั้นสูง

 • มีประสบการณ์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาไม่ต่ำกว่า 8 ปี

 • จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

 • คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพสากล (วุฒิปริญญาโทขึ้นไป)

 • ปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมวิชาชีพสากล   

 • สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเชิงวิชาชีพได้อย่างโปร่งใส

 • ให้บริการที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้

counseling sq.png

ผู้ก่อตั้ง

Suthasinee Chaolertseree, Ph.D.

ดร.สุธาสินี เชาวน์เลิศเสรี

→ การศึกษาและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาเอก จิตวิทยาการปรึกษา (ปริญญาเอก–โท) 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   

ปริญญาโท จิตวิทยาเหนือตน (Transpersonal Psychology)

Institute of Transpersonal Psychology สหรัฐอเมริกา

   

ปริญญาตรี จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

   

Certified Performance Coach and Mentor, ITD (หลักสูตรรับรองจาก ICF)

MBTI Certified Practitioner, Potentia (Thailand)

→ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและจิตบำบัด

ประสบการณ์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 3,300 ชั่วโมงในกลุ่มที่หลากหลาย ปัจจุบันเป็น 'ผู้ก่อตั้ง ALRISE' ให้บริการแก่ทั้งบุคคลทั่วไป องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

และเป็นคณะกรรมการของ 'สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย' เพื่อผลักดันมาตรฐานวิชาชีพของนักจิตวิทยาการปรึกษาในประเทศไทย

   

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ระสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HROD)

มากกว่า 17 ปีในหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการโครงการ วิทยากร

กระบวนกร นักออกแบบหลักสูตรอบรมและโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นักออกแบบการเรียนรู้ ผู้ประเมินทางจิตวิทยา และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

→ สมาชิกสมาคมที่เกี่ยวข้อง

ระดับสากล
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ID no. C2002264611
(American Psychological Association-APA)

สมาคมจิตวิทยาเหนือตน (อเมริกา)
(The Association of Transpersonal Psychology)

ประเทศไทย
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา หมายเลขสมาชิก 21A0008
• คณะกรรมการสมาคม (ธ.ค. 2564–ปัจจุบัน)

→ แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดที่ให้บริการ

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered Approach)

 • การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy–CBT)

 •  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและการฝึกสติ (Buddhist Counseling & Psychotherapy, Mindfulness-based Approach)

 • การบำบัดแบบเน้นทางออกแบบกระชับ (Solution-Focused Brief Therapy–SFBT)

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

เพื่อพิจารณาเลือกนักจิตวิทยาที่เหมาะกับคุณ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 'ความคิด'

ความวิตกกังวล การคิดลบ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

'อารมณ์'

ความเครียด

ภาวะ/โรคซึมเศร้า

การจัดการอารมณ์

ปัญหาความสัมพันธ์

ครอบครัว คู่รัก เพื่อน

ปัญหาที่ทำงาน

หัวหน้างาน ผู้ร่วมงาน

การเลือกอาชีพ

 • อติชาต

 • ชลพรรษ

 • ดร.สุธาสินี

 • อติชาต

 • ชลพรรษ

 • พัฒนพร

 • วิภาวี

 • ดร.สุธาสินี

 • อติชาต

 • วิมลรัตน์

 • วิภาวี

 • วิมลรัตน์

 • ดร.สุธาสินี

การปรับตัว

จากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

การพัฒนาตัวเอง

การจัดการตัวเอง

การเข้าใจตนเอง

การเห็นคุณค่าตนเอง

การรักตนเอง ความมั่นใจในตนเอง

ปัญหาเด็กและวัยรุ่น

การปรับพฤติกรรม

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

การดูแลเด็กพิเศษ

 • วิมลรัตน์

 • พัฒนพร

 • วิภาวี

 • ดร.สุธาสินี

 • วิมลรัตน์

 • ชลพรรษ

 • วิภาวี

 • ดร.สุธาสินี

 • วิมลรัตน์

 • ชลพรรษ

 • ดร.สุธาสินี

 • อรัญญา

ทีมงานของเรา

ผู้ให้บริการ
วิมลรัตน์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล

วิมลรัตน์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล

นักจิตวิทยาการปรึกษา

ารศึกษา
ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาฯ  
น.บ. กฎหมายมหาชน คณะนิติ
ศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมฯ 2)


ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักจิตวิทยาการปรึกษาอิสระ ผู้ให้คำปรึกษาจิตสังคม ศาลอาญากรุงเทพใต้ 

ความเชี่ยวชาญ

 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว

 • การปรับตัว

 • ปัญหาที่ทำงาน 

 • การรู้จักและการพัฒนาตนเอง

 • ประเด็นทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


แนวทางการให้บริการ

 • แนวทางการใช้สติ (Mindfulness-based approach) 

 • เทคนิคจากทฤษฎีบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy–CBT)

 • เทคนิคเบื้องต้นจากการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์ (Satir model)

ชลพรรษ จรัญพงษ์

ชลพรรษ จรัญพงษ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

รหัสสมาชิกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

23A0016

การศึกษา
ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาฯ   

วท.บ. จิตวิทยา จุฬาฯ (เกียรตินิยมฯ 1)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ

ความเชี่ยวชาญ

 • ความสัมพันธ์์ในครอบครัว

 • ความเครียด ความกดดัน

 • ความวิตกกังวล

 • ความไม่มั่นใจในตนเอง   

 • คุณค่าในตนเอง   

 • ความเครียดจากประเด็นการเงินหรือหนี้สิน 

 • การรู้จักตนเองและรักตนเอง


​แนวทางการให้บริการ

 • การบำบัดเน้นการยอมรับและพันธะสัญญา (Acceptance and Commitment Therapy–ACT)

 • การบำบัดแนวความหมายในชีวิต (Logotherapy)

รัตนกร รัตนชีวร

รัตนกร รัตนชีวร

นักจิตวิทยาการปรึกษา

การศึกษา
Ph.D.  Counselor Education, University of  Missouri, St. Louis, USA (ศึกษาอยู่)

ศศ.ม.  จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาฯ

วท.บ.  จิตวิทยา จุฬาฯ   (เกียรตินิยมฯ 2)


ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักจิตวิทยาการปรึกษา Ponce Health Science University (St. Louis)

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการความเครียด ความวิตกกังวล

 • การปรับตัว     

 • ภาวะ/โรคซึมเศร้า 

 • การรับรู้คุณค่าตนเองต่ำ (low self-esteem) 

 • ความหลากหลายทางเพศ   

 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม


​แนวทางการให้บริการ

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม–อัตถิภาวะนิยม (Humanistic-Existential Approach)

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person–Centered Approach)

 • การบำบัดเน้นทางออกแบบกระชับ (Solution-Focused Brief Therapy–SFBT)

อติชาต ตันติโสภณวนิช

อติชาต ตันติโสภณวนิช

นักจิตวิทยาการปรึกษา

รหัสสมาชิกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

22A0017

การศึกษา

ศศ.ม.  จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาฯ

วท.บ.  จิตวิทยา จุฬาฯ (เกียรตินิยมฯ 2)


ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำโครงการบ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

นักวิเคราะห์ระบบการให้บริการ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ

นักจิตวิทยาการปรึกษาอิสระ

ความเชี่ยวชาญ

 • ความวิตกกังวล

 • ภาวะซึมเศร้า

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • การเปลี่ยนผ่านของชีวิต 

 • ความคิดฆ่าตัวตาย


​แนวทางการให้บริการ

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Counseling & Psychotherapy)

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม–อัตถิภาวะนิยม (Humanistic-Existential Approach)

พัฒนพร   เดชอมรรัตน์

พัฒนพร   เดชอมรรัตน์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

รหัสสมาชิกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

19A0061

การศึกษา

ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาฯ   

บธ.บ. การจัดการ ม.เกษตรศาสตร์


ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักจิตวิทยาการปรึกษา โรงพยาบาลศิริราช

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการความเครียด

 • การปรับตัว

 • ประเด็นด้านจิตใจที่เกี่ยวกับสุขภาพ


​แนวทางการให้บริการ

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม–บุคคลเป็นศูนย์กลาง (Humanistic/ Person-centered Approach)

อรัญญา จิตติถาวร

อรัญญา จิตติถาวร

นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

การศึกษา

วท.ม. จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ม.มหิดล (อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์)

ศศ.บ. จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  


ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยาประจำโรงเรียน (school counselor)

นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นอิสระ

ความเชี่ยวชาญ

 • การปรับพฤติกรรมเด็ก

 • พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

 • ระบบสุขภาพจิตในโรงเรียน

 • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กปฐมวัย

 • ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น

 • การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก (Positive parenting)


​แนวทางการให้บริการ

 • หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

การศึกษา

ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาฯ 

ค.บ. ศิลปศึกษา จุฬาฯ (เกียรตินิยมฯ 1)

Siriraj Creative Art Therapy Workshop ระดับ 2


ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักจิตวิทยาการปรึกษาและวิทยากรอิสระ


ความเชี่ยวชาญ

 • การค้นหาเป้าหมายในชีวิต

 • ความสัมพันธ์

 • การปรับตัว

 • การจัดการความเครียด

 • จิตวิทยาเชิงบวก


​แนวทางการให้บริการ

 • การบำบัดแนวอัตถิภาวนิยม (Existential Therapy)

 • การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy–CBT)

bottom of page